Ο Θεσμός των Επαγγελματικών Λυκείων

 

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΕΠΑ.Λ.

 

Οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου είναι ιδίως οι εξής:


α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.

β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.

γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία 
των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.

δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο 
πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης 
και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.

στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή.

ζ) Η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη.

η) Η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

θ) Η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.

ι) Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και

ια) Η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής ? επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 


  

1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:  

α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και

β. το «Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας».

 


 

2. Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις.
 

Εγγραφές (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2675/24-6-2021)


Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται:

 1) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου

2) Απορριπτόμενοι Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ, Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισότιμων σχολείων με αυτά.

3) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του Α' κύκλου Τ.Ε.Ε.

4) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης των Τ.Ε.Σ.

5) Κάτοχοι πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.

6) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.

7)  Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄, Β΄ και  Γ' τάξης Εσπερινής Τ.Ε.Σ.

8)  Απορριπτόμενοι μαθητές της Α' τάξης εσπερινού Τ.Ε.Λ.

9)  Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη των Ε.Σ.Κ. του ν.4763/2020 (Α' 254).

10) Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

 

Στη Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:

 1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

3) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

4) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

5) Από το σχολικό έτος 2018-2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (Α΄ 193).

6) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.

8) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.

9) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης.

10) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.

11) Μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β΄ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητά τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης

12) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

13) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

14) Κάτοχοι Πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.

15) Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

16) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β΄ κύκλο Τ.Ε.Ε.

17) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

18) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

19) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.

20) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α ΄τάξη ΕΠΑ.Σ. έως και το σχολικό έτος 2020-2021.

21) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ. έως και το σχολικό έτος 2021-2022.

22) Από το σχολικό έτος 2023-2024, οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τομέα.

23) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών

 

Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:

 1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.

2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

3) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

4) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

5) Μαθητές/τριες της Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/ 2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητά τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης.

6) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

7) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης.

  

 
3. Στην «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ..
 
Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ. έχει διάρκεια ένα (1)έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα.
Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. και ο Ο.Α.Ε.Δ..
Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και η παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.

 

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΕΠΑ.Λ.

 

Οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου είναι ιδίως οι εξής:


α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.


β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.


γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία
των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.


δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο
πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.


ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης
και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.


στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή.

ζ) Η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη.


η) Η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.


θ) Η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.


ι) Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και


ια) Η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

 

 

 

Εγγραφές (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2675/24-6-2021)


Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται:

    1) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου

    2) Απορριπτόμενοι Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ, Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισότιμων σχολείων με αυτά.

    3) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του Α' κύκλου Τ.Ε.Ε.

    4) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης των Τ.Ε.Σ.

    5) Κάτοχοι πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.

    6) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.

    7)  Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄, Β΄ και  Γ' τάξης Εσπερινής Τ.Ε.Σ.

    8)  Απορριπτόμενοι μαθητές της Α' τάξης εσπερινού Τ.Ε.Λ.

    9)  Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη των Ε.Σ.Κ. του ν.4763/2020 (Α' 254).

   10) Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

 

Στη Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:

    1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

    2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

    3) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

    4) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

    5) Από το σχολικό έτος 2018-2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (Α΄ 193).

   6) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

    7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.

   8) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.

   9) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης.

  10) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα. ιαια) Μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β΄ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητά τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης

  11) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

  12) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

  13) Κάτοχοι Πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. ιειε) Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών. ιστιστ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β΄ κύκλο Τ.Ε.Ε.

  14) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ. ιθιθ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

  15) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.

  16) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α ΄τάξη ΕΠΑ.Σ. έως και το σχολικό έτος 2020-2021.

  17) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ. έως και το σχολικό έτος 2021-2022. κγκγ) Από το σχολικό έτος 2023-2024, οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τομέα.

  18) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών

 

 

Στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται :

   1) Προαχθέντες της Α΄ Τάξης ΓΕ.Λ.

    2) Μαθητές της Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ.

 

 

Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:

  1)  Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.

  2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

  3) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

  4) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

  5) Μαθητές/τριες της Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/ 2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητά τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης.

  6) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

  7) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης.

We have 80 guests and no members online