ΚΕΚ

2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου. Διέξοδοι μετά το Λύκειο

Ο Θεσμός των ΚΕΚ  (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης)

 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΚ (ΦΕΚ1264/18.10.2000)

Ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ορίζονται οι δομές που δημιουργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση και δραστηριοποιούνται στη δια βίου συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.

Δομή Κατάρτισης

Δομή Κατάρτισης (ΔΟΜΗ) είναι η οργανική μονάδα που διαθέτει εκπαιδευτικό προσωπικό και κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Διακρίσεις ? Κατηγορίες Κ.Ε.Κ.

Με στόχο αφ? ενός μεν, τη διασφάλιση της ποιοτικής αναβάθμισης, αφ? ετέρου δε, την πληρέστερη εξυπηρέτηση των εθνικών και περιφερειακών αναγκών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα Κ.Ε.Κ. διακρίνονται σε:

 

  • Θεματικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας
  • Θεματικά Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας
  • Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας
  • Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας
  • Εξειδικευμένα στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας Κ.Ε.Κ. Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας

Σκοπός των ΚΕΚ

Ως συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) ορίζεται κάθε μορφή δια βίου επιμόρφωσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης η οποία απευθύνεται στο εργατικό δυναμικό και συμπληρώνει δεξιότητες και γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της αρχικής κατάρτισης ή στο πλαίσιο προηγούμενης απασχόλησης με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας ή τη διασφάλιση και βελτίωση της θέσης εργασίας.

ΚΕΚ ΑΕΙ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΚ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΚ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΚΕΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΛΦΑ ΕΠΕ

ΚΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚ ΝΟΜΑΡΧ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ

ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.

ΚΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

MASTER ΚΕΚ - ΑΓΡΙΝΙΟ

ΚΕΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΛΦΑ ΕΠΕ

ΚΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

CONSUL Α.Ε.

ΚΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΑΣΠΑ ΚΕΚ